Caprice Buka Cerita Ada Kakitangan Jabatan Agama Lakukan Perkara Tak Senonoh Terhadap Isterinya

“sɪʙᴜᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ sᴇᴋᴀʀᴀɴɢ. ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ sᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴅᴀʜ ʟᴀɪɴ sᴇʙᴀʙ sᴀʏᴀ ᴀᴅᴀ ᴀɴᴀᴋ, ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴜsɪᴀ ʟɪᴍᴀ ᴛᴀʜᴜɴ.

“ʙᴀɴʏᴀᴋ ʙᴇᴢᴀ sᴇʙᴀʙ ᴅᴀʜ ᴀᴅᴀ ɪsᴛᴇʀɪ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ sᴀʏᴀ sᴀɴɢᴀᴛ sᴜᴋᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛʀᴀɴsɪsɪ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ sᴀʏᴀ sᴇᴋᴀʀᴀɴɢ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ɪɴɢɪɴ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴘᴇɴᴛᴀs ʙᴀʜᴀʀᴜ, ᴅᴀᴅᴅʏᴄᴀᴘ.

 

ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ʟᴀɢɪ ᴅɪsᴀᴘᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɢᴇʟᴀʀᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ, ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴜsɪᴀ 33 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ sᴇᴅᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜰᴀsᴀ ᴍᴇɴʏᴇsᴜᴀɪᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ.

ᴘᴇɴᴅᴇᴋ ᴋᴀᴛᴀ, ᴍᴀsɪʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜰᴀsᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴄᴜʙᴀ ‘ʙᴇʀɢᴀᴜʟ ᴍᴇsʀᴀ’ ᴅᴇɴɢᴀɴ sᴛᴀᴛᴜs sᴇʙᴀɢᴀɪ sᴇᴏʀᴀɴɢ sᴜᴀᴍɪ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴀʏᴀʜ.

“sᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ᴋᴇɴᴀʟ ᴇʟɪs (ɪsᴛᴇʀɪ) ᴋᴜʀᴀɴɢ sᴇᴛᴀʜᴜɴ. ᴊᴀᴅɪ, ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇᴍᴀɴɢ sᴜᴅᴀʜ ᴀᴅᴀ ᴋᴇsᴇʀᴀsɪᴀɴ. ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ʙᴇsᴀʀ, sᴀʏᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴘᴀsᴛɪᴋᴀɴ ɪsᴛᴇʀɪ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴏᴋᴇʏ.

“sᴀʏᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇᴍᴀsᴛɪᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴇsᴀʀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴍᴀɴᴜsɪᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɢᴜɴᴀ. sᴀʏᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ꜰɪᴋɪʀ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴅɪʀɪ sᴇɴᴅɪʀɪ ᴛᴀᴘɪ ᴘᴀsᴀʟ ᴅᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴍᴀᴛ ʙᴇʀᴍᴀᴋɴᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜɪᴅᴜᴘ. sᴀʏᴀ sᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇsᴜᴀɪᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇɴᴅᴀ-ʙᴇɴᴅᴀ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴛᴇʀsᴇʙᴜᴛ,” ᴛᴜᴛᴜʀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇsʀᴀ ᴅɪʙᴀʜᴀsᴀᴋᴀɴ sᴇʙᴀɢᴀɪ ᴄᴀᴘ.

ᴀʟᴇᴇsʏᴀ ᴘᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢ

ᴅɪᴀᴊᴀᴋ ʙᴇʀʙɪᴄᴀʀᴀ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ʙɪʙɪᴛ-ʙɪʙɪᴛ ᴘᴇʀᴋᴇɴᴀʟᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴍᴀɪsᴜʀɪ ʜᴀᴛɪɴʏᴀ, ᴇʟɪs, ᴄᴀᴘ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀʟᴀɴ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ɪɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀɴʏᴀᴛᴀ ᴊᴏᴅᴏʜ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʀᴀʜsɪᴀ ᴀʟʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴍɪsᴛᴇʀɪ.

ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ sᴏᴀʟ ᴢᴜʀɪᴀᴛ, ʙᴀɪᴋ ᴄᴀᴘ ᴍᴀʜᴜᴘᴜɴ ᴇʟɪs, ᴍᴀsɪɴɢ-ᴍᴀsɪɴɢ ʙᴇʀsʏᴜᴋᴜʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴜʀɴɪᴀᴀɴ ᴀʟᴇᴇsʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜɪᴅᴜᴘ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ. ʙᴜᴀᴛ ᴍᴀsᴀ sᴇᴋᴀʀᴀɴɢ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ꜰᴏᴋᴜs sᴏᴀʟ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ, ᴘᴇʀꜰᴜᴍᴇ ᴍᴀꜰɪᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴋᴇᴄɪʟ ʏᴀɴɢ sᴇᴅɪᴀ ᴀᴅᴀ.
“ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇɴᴀʟ ᴅᴀʟᴀᴍ ɪɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ. sᴀʏᴀ ᴀᴊᴀᴋ ᴅɪᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ. ᴡᴀᴋᴛᴜ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴀ ʙᴀᴡᴀ ʙᴇʀsᴀᴍᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ, ᴀʟᴇᴇsʏᴀ. ᴍᴀsᴀ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴋᴀʟɪ ᴊᴜᴍᴘᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴅɪ sᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴜsᴀᴛ ʙᴇʟɪ-ʙᴇʟᴀʜ, ᴋᴀᴍɪ ᴛᴇʀᴜs sᴇʀᴀsɪ.

“sᴀʏᴀ ᴘᴜɴ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ʙᴏʟᴇʜ sᴇʀᴀsɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴛᴀᴘɪ ᴇʟɪs ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ, ᴀɴᴀᴋ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴊᴇɴɪs sᴜsᴀʜ ɴᴀᴋ ‘ᴄʟɪᴄᴋ’ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ. ᴇɴᴛᴀʜʟᴀʜ, ᴅᴇɴɢᴀɴ sᴀʏᴀ sᴇɴᴀɴɢ ᴊᴀᴅɪɴʏᴀ. sᴇᴊᴀᴋ ᴅᴀʀɪ ɪᴛᴜ, ᴋᴀᴍɪ ᴊᴀᴅɪ ᴋᴀᴡᴀɴ ʙᴀɪᴋ.

“sᴇᴊᴜᴊᴜʀɴʏᴀ, sᴀʏᴀ ᴘᴜɴ ᴛᴀᴋ ᴊᴀɴɢᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ᴛᴀᴘɪ sᴇʟᴇᴘᴀs sᴇɢᴀʟᴀ ᴅʀᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ, ɪʙᴜ sᴀʏᴀ ʙᴇʀɪ ᴛᴇɢᴜʀᴀɴ. ᴅɪᴀ ᴄᴀᴋᴀᴘ, ʜɪᴅᴜᴘ sᴀʏᴀ ᴍᴀsɪʜ ᴍᴀᴄᴀᴍ ‘ʀᴏʟʟᴇʀ ᴄᴏᴀsᴛᴇʀ’ ᴅɪsᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴀᴅᴀ sᴀᴛᴜ ʙᴇɴᴅᴀ ʏᴀɴɢ sᴀʏᴀ ᴍᴀsɪʜ ʙᴜᴀᴛ.

“ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴊᴀʜᴀᴛ ʏᴀɴɢ sᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ʙᴜᴀᴛ ʟᴀᴍᴀ ᴅᴜʟᴜ ᴛᴀᴘɪ sᴀᴛᴜ ʙᴇɴᴅᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ. sᴀʏᴀ ʀᴀsᴀ sᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴀʜᴜ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ɪᴛᴜ. ᴏʀᴀɴɢ ᴄᴀᴋᴀᴘ sᴀʏᴀ ‘ʙᴀᴅ ʙᴏʏ’ ᴅᴀɴ ɢᴇɴɢ ʙᴜᴀʏᴀ,” ᴄᴇʀɪᴛᴀɴʏᴀ.

ᴛᴜᴛᴜʀ ᴘᴇʟᴀɴᴛᴜɴ ʟᴀɢᴜ ʟᴇɴɢʟᴜɪ ɪᴛᴜ ʟᴀɢɪ, ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴜʟᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜsᴀɴɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀʟᴇᴇsʏᴀ sᴇɴᴅɪʀɪ.

 

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴅɪᴀ sᴇɴᴅɪʀɪ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʙᴇʀᴜsɪᴀ ʟɪᴍᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍᴘᴇʀsᴏᴀʟᴋᴀɴ sᴇsᴜᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟᴇʙɪʜɪ ᴊᴀɴɢᴋᴀᴜᴀɴ ᴘᴇᴍɪᴋɪʀᴀɴɴʏᴀ.

“ᴅɪᴘᴇɴᴅᴇᴋᴋᴀɴ ᴄᴇʀɪᴛᴀ, ᴍᴀsᴀ ᴛᴇɴɢᴀʜ ‘ʟᴇᴘᴀᴋ’, ᴀʟᴇᴇsʏᴀ ᴛᴀɴʏᴀ ‘ᴍᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴅᴀᴅᴅʏ’ ᴅᴀʜ ᴋᴀʜᴡɪɴ ᴀᴛᴀᴜ ʙᴇʟᴜᴍ?

“ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴜsɪᴀ sᴇᴋᴇᴄɪʟ ɪᴛᴜ ᴛᴀɴʏᴀ sᴏᴀʟᴀɴ sᴇʙᴇɢɪᴛᴜ, sᴀʏᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴛᴇʀᴀsᴀ ᴊᴜɢᴀʟᴀʜ ᴅᴀɴ ꜰɪᴋɪʀ ᴛᴇʀᴜs ɴᴀᴋ ʜᴀʟᴀʟᴋᴀɴ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴋᴀᴍɪ. ᴘᴇʟɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴀᴍɪ ᴀᴅᴀ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʟᴜᴍ ʜᴀʟᴀʟ sᴇʟᴇᴘᴀs ᴅɪᴛᴇɢᴜʀ ᴀʟᴇᴇsʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴘɪᴋᴀᴛ ɪsᴛᴇʀɪ

ᴍᴇʟᴀɴᴊᴜᴛᴋᴀɴ ʙɪᴄᴀʀᴀ, ᴄᴀᴘ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ, sᴇʙᴇʟᴜᴍ ʙᴇʀɢᴇʟᴀʀ sᴜᴀᴍɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴇʟɪs, ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ɪɴsɪᴅᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴋɪᴀɴ ᴍᴇʟᴜᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴏᴘᴇɴɢᴋᴀɴ ɴᴀꜰsᴜ ᴅᴇᴍɪ ᴋᴇᴘᴇɴᴛɪɴɢᴀɴ ᴅɪʀɪ sᴇɴᴅɪʀɪ.

“ᴡᴀᴋᴛᴜ ɪᴛᴜ, ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʀᴀɴᴄᴀɴɢ ɴᴀᴋ ᴋᴀʜᴡɪɴ ᴅᴀʜ. (sᴇᴍᴀsᴀ ᴘᴇʀsɪᴀᴘᴀɴ ɪᴛᴜ) ᴇʟɪs ᴀᴅᴀ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ sᴀʏᴀ, sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀᴋɪᴛᴀɴɢᴀɴ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ sᴇɴᴏɴᴏʜ.

“ᴋᴀᴋɪᴛᴀɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ‘ᴋᴀᴄᴀᴜ’ ᴇʟɪs, ᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ-ᴍᴀᴄᴀᴍ sᴏᴀʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ sᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀᴜsɪ ᴡʜᴀᴛsᴀᴘᴘ sᴇᴄᴀʀᴀ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ᴅɪᴀ ᴛᴀʜᴜ ʙᴀᴋᴀʟ sᴜᴀᴍɪ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪɢᴀɴɢɢᴜɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ sᴀʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋᴋᴀɴ ʙᴜᴀᴛ sᴇᴍᴜᴀ ɪᴛᴜ. sᴀʏᴀ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴇʟɪs, sᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴘᴇʀɢɪ ɢᴇɢᴀʀ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴅɪᴀ. ᴛᴀʀɪᴋ ᴅɪᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ, ʟᴇᴍᴘᴀɴɢ ᴅᴀɴ ʙᴏɢᴇʟᴋᴀɴ ᴅɪᴀ. ᴘᴀsᴀɴɢ ᴋᴀᴍᴇʀᴀ, ʙɪᴀʀ ᴅɪᴀ ᴛᴀʜᴜ ʟᴀɴɢɪᴛ ɪᴛᴜ ᴛɪɴɢɢɪ ᴀᴛᴀᴜ ʀᴇɴᴅᴀʜ,” ᴅᴇᴅᴀʜɴʏᴀ.

ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴇᴛɪʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴊᴜᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴏɴɢᴋᴀʀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ʙᴇʀᴛᴏᴘᴇɴɢᴋᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ, ᴅᴀᴅᴅʏᴄᴀᴘ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ, ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴜs ‘ᴍᴇɴᴇᴋᴀɴ’ ᴅᴇᴍɪ ᴜᴍᴍᴀʜ.
ɢᴇᴛᴜs ᴄᴀᴘ, ᴅɪᴀ sᴜᴅᴀʜ ʟᴇʟᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴜᴅᴀʏᴀ ᴘᴇᴍɪᴋɪʀᴀɴ ᴍᴀsʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴀɢᴀᴍᴀ ʙᴇʙᴀs ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ sᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴅᴏsᴀ.

“ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʀᴀsᴀ sᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴀᴅᴀ ʟᴇsᴇɴ ɴᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ sᴇᴍᴜᴀ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ. ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴇʟɪs ʙᴜᴋᴀɴ ᴍᴀɴɢsᴀ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ.

“ɴᴀsɪʙ ʙᴀɪᴋ ᴇʟɪs ᴛᴇɴᴀɴɢᴋᴀɴ sᴀʏᴀ. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴛᴀᴋ, ᴘᴇʀᴀɴɢ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʟᴇᴛᴜs. ᴅᴀʜ sᴀᴛᴜ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇɴᴄɪ sᴀʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ, ᴄᴏɴᴛᴏʜɪ ɪɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ

ᴅᴀʟᴀᴍ ‘ᴋᴇɢʜᴀɪʀᴀʜᴀɴ’ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴛᴇʀᴍᴀsᴜᴋ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ᴋᴇᴍᴀɴᴜsɪᴀᴀɴ, ʙɪᴅᴀɴɢ sᴇɴɪ, ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴍᴏᴛɪᴠᴀsɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀsʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴛᴇʀᴍᴀsᴜᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴜᴅᴀ-ᴍᴜᴅɪ, ᴄᴀᴘ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ, ᴅɪᴀ sᴇᴍᴇᴍᴀɴɢɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴀsᴀɴɢ ɪᴍᴘɪᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀʜʟɪ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ sᴜᴀᴛᴜ ʜᴀʀɪ ɴᴀɴᴛɪ.

“ʏᴀ, ɪɴsʏᴀ-ᴀʟʟᴀʜ ᴛᴀᴘɪ ʙᴜᴋᴀɴ sᴇᴋᴀʀᴀɴɢ. ᴍᴜɴɢᴋɪɴ 2030. ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ʟᴀʟᴜɪ sᴇʟᴀᴍᴀ ɪɴɪ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴘᴇʀᴍᴀsᴀʟᴀʜᴀɴ ᴋᴏʀᴜᴘsɪ, ᴍɪsɪ ᴋᴇᴍᴀɴᴜsɪᴀᴀɴ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ, ᴘᴀʟᴇsᴛɪɴ ᴅᴀɴ sᴇʙᴀɢᴀɪɴʏᴀ, sᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ʟɪʜᴀᴛ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴛᴀᴋ ᴍᴜɴᴀsᴀʙᴀʜ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ sᴀʏᴀ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ sᴇᴋᴀʀᴀɴɢ, ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ. ᴋᴀʟᴀᴜ sᴀʏᴀ ᴀᴅᴀ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴍᴀsᴜᴋ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴍᴀʟᴀʏsɪᴀ, ʙᴇɴᴛᴀɴɢ ɪsᴜ ᴍᴀᴄᴀᴍ-ᴍᴀᴄᴀᴍ, ɪɴsʏᴀ-ᴀʟʟᴀʜ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇɴᴛᴀɴɢᴋᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀɪ ᴋᴇsᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴜᴅᴀ.

“sᴇᴊᴜᴊᴜʀɴʏᴀ, sᴀʏᴀ ʙᴜᴀᴛ sᴇᴍᴜᴀ ɪɴɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ɢᴇɴᴇʀᴀsɪ ᴍᴜᴅᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ. ᴜɴᴛᴜᴋ ᴡᴀʀɪs ᴋɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ.

ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ɪɴɢɪɴ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ sᴇʙᴀɢᴀɪ ᴅᴀᴅᴅʏᴄᴀᴘ ᴀᴛᴀᴜ ᴀʀɪᴢ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ, ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀsᴀɴɢ ɪᴍᴘɪᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀɢᴇʟᴀʀ sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀʜʟɪ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ.

“sᴀʏᴀ ᴀᴅᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴜsɪᴀ ʟɪᴍᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀɴ sᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴘᴀsᴛɪᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍʙᴇsᴀʀ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴍᴀʟᴀʏsɪᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ.

“ᴄᴀʀᴀ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢɢᴇʀᴀᴋᴋᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴋᴇ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ, ᴍᴀsᴜᴋ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴅᴀɴ ᴍᴜʟᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʀᴜʙᴀʜᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴘᴀᴅᴀ ʜᴇᴍᴀᴛɴʏᴀ, ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ sᴀᴛᴜ ᴋᴇʀᴜɢɪᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴀɴᴅᴀɪ ᴛᴇʀᴜs ᴍᴇᴍʙɪᴀʀᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀʏᴀᴋ ᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ.

ʜᴀʟ ɪɴɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ, ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴜᴀᴛ ʜᴀɴʏᴀʟᴀʜ ʙᴇʀᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ᴅᴀɴ ꜰɪᴋɪʀ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴘᴇʀɪᴜᴋ ɴᴀsɪ sᴇɴᴅɪʀɪ.

“ᴛᴇɴɢᴏᴋ ɪɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ ʏᴀɴɢ sᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴅᴀʜ ᴊᴀᴅɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴋᴜᴀsᴀ ᴇᴋᴏɴᴏᴍɪ ᴛᴇʀʙᴇsᴀʀ ᴅᴜɴɪᴀ.

“ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʟᴇᴛᴀᴋ ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴜᴅᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴘᴇɴɢᴀsᴀs ɢᴏᴊᴇᴋ, ɴᴀᴅɪᴇᴍ ᴍᴀᴋᴀʀɪᴍ sᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴘᴇɴᴅɪᴅɪᴋᴀɴ. ᴀᴅᴀ ᴊᴜɢᴀ sɪᴛᴜᴀsɪ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ʟᴀɪɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ sᴀɴᴀ.

“ᴅᴀʜ sᴀᴍᴘᴀɪ ᴍᴀsᴀ ᴍᴀʟᴀʏsɪᴀ ‘ᴘᴀsᴀɴɢ’ ᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴠɪsɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴀᴋʏᴀᴛ.

“ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴋᴏɴᴏɴɴʏᴀ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴍᴜʟɪᴀ, ᴘᴀᴋᴀɪ ʙᴀᴊᴜ ᴄᴀɴᴛɪᴋ-ᴄᴀɴᴛɪᴋ ᴛᴀᴘɪ ᴍᴀsɪʜ ʙᴜᴀᴛ ᴛᴀʜɪ sɪɴɪ sᴀɴᴀ, ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ʟᴏɢɪᴋ sᴇᴍᴜᴀ ɪᴛᴜ,” ᴜᴊᴀʀ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ʙᴇʀɴᴀᴅᴀ ᴛᴇɢᴀs sᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴɢɢᴜʟᴜɴɢ ᴘᴇʀʙᴜᴀʟᴀɴ.

Sumber: Motif Portal

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih Banyak.

PERHATIAN: Pihak admin tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini. Pihak admin juga tidak mampu untuk memantau semua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri.

Klik sini Untuk Claim Free Shipping Shopee https://shp.ee/d5pvxcf

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*